!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Förrådstömning 25 april - välkommen att hämta verktyg m.m.

Publicerad: 2018-04-19 | Uppdaterad: 2018-04-19

Ett förråd där tidigare fastighetsskötare har förvarat verktyg och annat material ska tömmas. Välkommen dit och ta det du behöver.

Tid: 25:e april kl. 19.00-21.00
Plats: Garaget Pumpan

Garagestädning den 7 och 8 maj

Publicerad: 2018-04-19 | Uppdaterad: 2018-04-19

Det är dags för storstädning i garaget. Då är det viktigt att alla bilägare flyttar sina bilar så att vi kommer åt att städa - och så att bilen inte blir nedsmutsad. Anslag kommer att sättas upp,  men notera gärna datumen redan nu.

Den 7 maj städas plan 4,5, och 6 i garaget Pumpan.

Den 8 maj städas plan 1,2 och 3.

Nya stadgar för beslut på stämman

Publicerad: 2018-04-19 | Uppdaterad: 2018-04-19

Den 1 juli 2016 trädde en rad förändringar i föreningslagen i kraft och som följd flera ändringar i andra lagar. Med anledning av de nya lagreglerna finns nu uppdaterade normalstadgar för bostadsrättsföreningar.

För beslut om ändring av stadgarna krävs att beslutet tas på två på varandra följande stämmor. På föreningsstämman 2017 antogs nya stadgar för Brf Hamnvakten i ett första beslut. Vid föreningsstämman 2018 kommer stadgarna upp på agendan igen. Denna gång sker en andra läsningför för beslut och antagande av nya stadgar.

Läs de nya stadgarna här

Markering av de viktigaste ändringarna

Kallelse till föreningsstämma 24 april

Publicerad: 2018-04-11 | Uppdaterad: 2018-04-11

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Hamnvakten i Stockholm, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

 

Tid: Tisdag 24 april 2018, kl.18:30 (registrering från 18:00)

Plats: Orionteatern (Lilla scenen), Katarina Bangata 77

 

DAGORDNING

1. Öppnande av föreningsstämma

2. Val av stämmoordförande för stämman

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängden

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare

7. Fråga om kallelse behörigen skett

8. Styrelsens årsredovisning

9. Revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Fråga om arvoden och principer för kommande verksamhetsår

a) För styrelseledamöter

b) För revisor

c) För redaktionskommittén och fritidskommittén

d) För valberedning

14. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter

15. Presentation av HSB ledamot

16. Val av revisor, samt suppleant

17. Övriga val

a) Val av fritidskommitté

b) Val av redaktionskomitté tidningen Hamnvakten

c) Val av ombud och ersättare till distriktstämma HSB

18. Val av valberedning

19. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a.) Stadgeändring

b.) Övriga föranmälda frågor (motioner)

20. Föreningsstämmans avslutande

 

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt ha de endast en röst tillsammans. Röstberättigade är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Medlemmarna ombeds, för att underlätta registreringen, kontrollera sitt lägenhetsnummer.

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make/maka eller sambo eller om ombudet själv är medlem i föreningen. Om medlem ska företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämman kan rösta för sig själv samt för den medlem som företräds genom fullmakt. Ingen deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda mer än en medlem.

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

Stockholm 2018-04-03

 

Styrelsen

Den 12 mars hålls informationsmöten om värmen i lägenheterna

Publicerad: 2018-03-07 | Uppdaterad: 2018-03-07

Styrelsen bjuder in till informationsmöte om de pågående arbetena med värme och ventilation i lägenheterna. Det hålls två informationsmöten samma kväll för att ge deltagarna möjlighet att välja en tid som passar.

 

Tid: måndag den 12 mars, möte 1 kl. 17.30-18.30 eller möte 2 kl. 18.30-19.30

Styrelsen stannar kvar en stund efter 19.30 för ev. övriga frågor

Plats: Fritidslokalen, Färgargårdstorget 66

 

Under mötet kommer styrelsen, tillsammans med representant från Värmex, att informera om: 

  • Hur föreningens värmesystem fungerar
  • Vad vi gjort hittills, varför vi har gjort det och uppdraget till Värmex
  • Det pågående arbetet, brister som uppdagats, tidplan
  • Förväntat resultat framöver

Välkomna!

Styrelsen Brf Hamnvakten

 

 

Textilutställning i Festlokalen 10-11 mars

Publicerad: 2018-03-07 | Uppdaterad: 2018-03-07

Textilateljéns medlemmar önskar alla välkomna till textilutställning i helgen. De visar mattor, sjalar, plädar och annat som de tillverkat.

Tid: lördag - söndag 10-11 mars kl. 12-17

Plats: Festlokalen, Färgargårdstorget 66

 

Textilateljén ligger på Färgargårdstorget 90. Nya medlemmar välkomnas.

 

Ny hyra för garageplats

Publicerad: 2018-03-07 | Uppdaterad: 2018-03-07

Hyrorna för garageplats i Pumpan har länge legat under marknadspris. En avisering om en hyreshöjning på 10 procent har nyligen gått ut. Här kan du se de aktuella hyrorna, som beror på vilket plan man har sin parkeringsplats på. Se aktuella hyror.

Nytt löpband installerat i gymmet

Publicerad: 2018-02-25 | Uppdaterad: 2018-02-25

Det är roligt att se att föreningens gym är flitigt utnyttjat. Fritidskommittén har nu bytt ut det trasiga löpbandet och installerat ett nytt som är av hög kvalitet och ska hålla i många år. Välkomna tillbaks till gymmet!

Årets första nummer av Hamnvakten - i färg

Publicerad: 2018-02-12 | Uppdaterad: 2018-02-12

Innehåll:

Matigare Gurka

Fritt fram för deponi

Nu bor vi grönt

Den cyklande revisorn mm

Läs tidningen

Värmen i lägenheterna

Publicerad: 2018-02-05 | Uppdaterad: 2018-02-12

Några medlemmar har hört av sig eftersom de upplever att det är kallt i lägenheten. Dessa har fått besök av vår leverantör Värmex för att felsöka och avhjälpa eventuella fel. I skrivande stund har Värmex upptäckt att det finns ett driftproblem på FGT 10-14 som förklarar temperaturen i lägenheterna. Värmex arbetar nu för att åtgärda felet.

Vårt värmesystem är uppbyggt så att ventilationssystemet i kombination med radiatorerna är det som ska skapa rätt temperatur, dvs. 21 grader, i lägenheterna. Ventilationssystemet måste ha rätt från- och tilluft för att fungera optimalt. Om det finns smuts i systemet kan det leda till att luftcirkulationen inte fungerar. Exempelvis kan tilluften bli starkare än frånluften, vilket kan uppfattas som att det drar kallt. Värmex har för närvarande uppdraget att rengöra och notera eventuella brister i vårt ventilationssystem. 

Därefter följer en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, vilket är ett myndighetskrav. Då mäts alla flöden och en besiktning av systemet genomförs. 

Den som upplever problem med inomhusklimatet ska felanmäla det på vanligt sätt till HSB Servicecenter. Några saker att beakta för rätt inomhusklimat är att se till att radiatorerna inte är övertäckta. Om man ställer en värmefläkt i rummet för att höja temperaturen kan det leda till motsatt effekt, nämligen att termostaten indikerar ”varmt rum” och stänger av radiatorerna.  När genomgången av ventilationssystemet är klar hoppas vi att vi har fått ett bra inomhusklimat i alla lägenheter. 

Bredband till kampanjpris

Publicerad: 2018-02-05 | Uppdaterad: 2018-02-05

Just nu pågår en vinterkampanj med förmånliga surfpriser från de leverantörer som finns tillgängliga via Open Universe. Läs mer i denna folder. 

Dags för byte av portkoder

Publicerad: 2018-02-05 | Uppdaterad: 2018-02-05

Byte av portkoder är på gång. Det kommer en lapp i brevlådan inom kort.

Bokningsreglerna för vårt Bibliotek/Studierum har ändrats

Publicerad: 2018-01-10 | Uppdaterad: 2018-01-10

Fritidskommittén har uppdaterat de regler som gäller när man bokar Studierum/Bibliotek:

  • Rummet kan bokas via hemsidan men är annars fritt tillgängligt (ingen nyckel behövs).
  • Det sker ingen ordnad utlåning av boksamlingens böcker. Alla böcker, utom Stockholmiana, kan lånas hem. Lånade böcker kan behållas eller återställs i alfabetisk ordning.
  • Donationer av böcker kan lämnas i kassar i Studierummet/Biblioteket.
  • Kontaktperson: Lars Lönnback, tel: 070-242 64 28

Brf Hamnvakten klassad som kulturhistoriskt värdefullt område

Publicerad: 2017-12-17 | Uppdaterad: 2017-12-17

Fastigheten Hamnvakten har markerats som grön på Stadsmuseets kulturhistoriska karta. Det innebär att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Stadsmuseets byggnadsantikvarier, som har gjort klassificeringen, konstaterar att det finns stora samhälls- och socialhistoriska värden i området. 
 
 
 

Läs tidningen Hamnvakten i färg!

Publicerad: 2017-12-17 | Uppdaterad: 2017-12-17

Decembernumret av Hamnvakten finns nu att läsa här på hemsidan. Fördelen med att ta upp den här är att alla fina bilder är i färg!

 

Till Hamnvakten nr 6

Infoblad med rättad uppgift om höjd på staket

Publicerad: 2017-11-12 | Uppdaterad: 2017-11-12

Tryckfelsnisse hade tyvärr smugit sig in i det senaste numret av styrelsens infoblad. Staketet på Östangård kommer att vara 90 cm högt, inte 1,20 m som det stod. Här finns det rättade informationsbladet.

Infoblad novemer 2017

 

Du har väl inte missat höstnumret av tidningen Hamnvakten?

Publicerad: 2017-11-05 | Uppdaterad: 2017-11-05

I Hamnvakten nr 5 finns som alltid mycket spännande att läsa om vad som händer i föreningens närmiljö. 

Hamnvakten nr 5

Snart blir det höstrensning bland cyklar på gårdarna

Publicerad: 2017-10-25 | Uppdaterad: 2017-10-25

Det står många cyklar på våra gårdar som inte ser ut att användas. Dessa övergivna cyklar behöver rensas bort så att vi får plats med de cyklar och barnvagnar som används istället. Inom kort kommer våra fastighetsskötare att avisera om cykelrensningen, och sen kommer de gamla övergivna cyklarna att rensas ut. 

Låt inte vovven göra sina behov i våra planteringar

Publicerad: 2017-10-25 | Uppdaterad: 2017-10-25

Så här skriver en av våra medlemmar: "Vi har fått jättefina planteringar utanför portarna ( nr 40, 42 m.fl.). Tyvärr används dessa som hundrastplatser. En sanitär olägenhet. Husse/matte låter hunden glatt göra sina behov i planteringar och runt om på gården."

Det verkar som det behöver påpekas att det inte är OK att rasta sin hund på gårdarna - att man självklart måste tänka på de småbarn och andra som vistas på gårdarna och plocka upp hundbajset när man rastar sin hund. Tråkigt att detta förekommer. Skärpning! 

 

Författare i trakten: Tidningen Hamnvakten skriver om en debutant - och om Per Anders Fogelström

Publicerad: 2017-10-03 | Uppdaterad: 2017-10-03

Senaste numret av Hamnvakten har flera artiklar med litterärt tema. Där kan du läsa om Karin Pasche på Västangård som just givit ut sin första roman, och om Per Anders Fogelström, som skulle fyllt 100 i år. Föreningens mycket aktiva litteraturgrupp ger också sina bästa boktips!

Läs tidningen här.

 

Nya körsbärsträd planteras på Östangård

Publicerad: 2017-09-11 | Uppdaterad: 2017-09-11

Under renoveringen av Östangård har problem uppstått med två körsbärsträd som var tänkta att bevaras. Det ena trädet var i mycket dålig kondition, vilket bland annat visade sig i att kronan var gles. Bedömningen var att det skulle ta än mer skada av den ombyggnation som pågår. Det andra trädet stod för nära den gångväg som ska byggas, vilket skulle kunna innebära att rötterna behövde kapas mycket nära stammen. Detta skulle kunna innebära en fara och olycksrisk. De båda träden har nu tagits ner, och kommer att ersättas med nya vackra körsbärsträd.

Bilder från förr och en ovanlig skulptur av "Den gudomliga" - läs Hamnvakten nr 3

Publicerad: 2017-07-15 | Uppdaterad: 2017-07-15

Läs om sådant som händer i vår förening och i närområdet. Tidningen Hamnvakten får alla medlemmar hem i brevlådan, men den publiceras också här på webben i elektronisk form. Här är senaste numret.

Nytt infoblad från styrelsen

Publicerad: 2017-06-21 | Uppdaterad: 2017-06-21

Med detta informationsblad vill styrelsen önska alla medlemmar en glad midsommar och en riktigt skön sommar!

Infoblad juni 2017

Upprustning av Östangård

Publicerad: 2017-06-19 | Uppdaterad: 2017-06-19

Den senaste uppskattningen när det gäller renoveringen av Östangård är att arbetet startar direkt efter midsommar. Inför renoveringen kommer avisering att göras i trappuppgångarna på Östangård. Man kan fråga sig varför tidplanen skjutits framåt och det är två saker som har påverkat: ny information kring pumpgropen på gården som styrelsen behövde ta ställning till – och sen har vi även väntat in att vår duktiga arbetsledare Magnus ska vara tillgänglig.

 Vi har under renoveringen av våra gårdar tydligt märkt hur värdefullt det är att rätt personer utför arbetet. Nu blir det samma duktiga personer som renoverade Västangård som kommer att ta sig an Östangård, vilket känns tryggt.

Cykelrensning på gång

Publicerad: 2017-06-07 | Uppdaterad: 2017-06-07

Vissa av våra cykelrum är överfulla och vi behöver se över att det bara är cyklar som används som är parkerade där. Snart kommer avisering om cykelrensning, tanken är att den ska vara klar innan midsommar.

Information kommer att delas ut i alla brevlådor med uppmaning att märka de cyklar som används och ska stå kvar. Cyklar som inte har fått någon märkning kommer att rensas ut och ställas i ett förvaringsutrymme under sex månader så att man kan begära ut sin cykel om man inte haft möjlighet att märka den. Efter att sex månader har gått kommer resterande cyklar att skänkas bort.

 

 

Låt inte din Big bag stå kvar över helgen

Publicerad: 2017-05-31 | Uppdaterad: 2017-05-31

På förekommen anledning vill vi påpeka att allt spillmaterial från renoveringar ska forslas bort från föreningens gårdar omgående. Detta är nu förtydligat i föreningens riktlinjer för renoveringar

Vad gäller Big bags får de inte stå kvar en längre tid, och absolut inte över helger. De ska märkas med lägenhetsnummer och telefonnummer till lägenhetsinnehavaren. 

Kom ihåg att alltid informera vår förvaltare eller fastighetsskötare om dina renoveringar!

Sommarkampanj från Open Universe

Publicerad: 2017-05-31 | Uppdaterad: 2017-05-31

Den här kampanjen har just landat från vår leverantör. Kanske hittar någon medlem ett fördelaktigt erbjudande i den bifogade filen. 

Kampanj

Renovering av Östangård påbörjas i mitten av juni

Publicerad: 2017-05-31 | Uppdaterad: 2017-05-31

Tidplanen för renovering av Östangård har blivit något förskjuten på grund av en utredning kring pumpgropen på gården som styrelsen behövde ta ställning till. Nu har vi dock haft ett möte med vår entreprenör PMA och kommit överens om att gårdsrenoveringen kommer att påbörjas från och med onsdag 14 juni.

PMA kommer att sätta upp mer specifik information om renoveringen i trapphusen på Östangård under nästa vecka.

Snart kommer sommarblommor, ta gärna hand om vårblommorna

Publicerad: 2017-05-30 | Uppdaterad: 2017-05-30

På fredag och lördag denna vecka kommer vårblommorna i tunnorna på våra gårdar att bytas ut mot sommarblommor. Från och med nu får medlemmar därmed gärna plocka vårblommor ur tunnorna och plantera dem på balkongen eller på landstället. Det är ju trevligt om blommorna tas tillvara.

Bastun försedd med nytt aggregat

Publicerad: 2017-05-16 | Uppdaterad: 2017-05-16

Här kommer en god nyhet för alla bastuentusiaster: bastun är nu försedd med ett nytt och mer effektivt aggregat. Passa på att boka en värmande bastu denna rekordkalla vår!

Passa på att rensa - container uppställd för medlemmar

Publicerad: 2017-05-10 | Uppdaterad: 2017-05-31

Utanför Färgargårdstorget 24 finns nu en container uppsatt. Den är till för medlemmar, och du kan slänga blandat avfall i den, dvs. papper, trä, plast, textilier, metaller och icke brännbart. Farligt avfall får du inte slänga. Containern kommer att stå kvar till 24 maj.

Går du i renoveringstankar? Se till att följa föreningens riktlinjer!

Publicerad: 2017-05-10 | Uppdaterad: 2017-05-31

Ytskikten i din lägenhet kan du byta utan att ansöka om godkännande, men vid mer omfattande renoveringar behöver du kontakta vår förvaltare. Tänk också på grannsämjan och förvarna dina grannar om dina renoveringsplaner. 

Föreningens riktlinjer vid renoveringar finns nu publicerade under Riktlinjer och regler.

Läs om nya förtroendevalda, Nacka Skoglund och mycket mer i senaste numret av Hamnvakten

Publicerad: 2017-05-10 | Uppdaterad: 2017-05-31

Föreningens alldeles egna reportrar har givit sig ut i närområdet. De har varit på årsstämman, bevakat renoveringen av Färgargårdstorget och uppmanar föreningens medlemmar att stoppa planerna på nedläggning av 59:ans buss.

Läs Nr 2 2017 här.

Sunnangård - en filmisk plats

Publicerad: 2017-05-08 | Uppdaterad: 2017-05-10

HSB Mark och trädgård med trädgårdsformgivare Pauline Bjuhr, som har anlitats för att utveckla våra gårdar inför renoveringarna, har tagit fram en reklamfilm som utspelas i vår utemiljö. Kanske känner du igen en granne? Här kan du titta på filmen. 

Årsredovisningen godkänd och publicerad

Publicerad: 2017-05-02 | Uppdaterad: 2017-05-10

Läs om föreningens verksamhet under det gångna året i Årsredovisning 2016. På föreningsstämman 26 april godkändes den och går nu att läsa här på webben.

Aktuella nyheter

Förrådstömning 25 april - välkommen att hämta verktyg m.m.
2018-04-19

Garagestädning den 7 och 8 maj
2018-04-19

Nya stadgar för beslut på stämman
2018-04-19

Kallelse till föreningsstämma 24 april
2018-04-11

Den 12 mars hålls informationsmöten om värmen i lägenheterna
2018-03-07

Textilutställning i Festlokalen 10-11 mars
2018-03-07

Ny hyra för garageplats
2018-03-07

Nytt löpband installerat i gymmet
2018-02-25

Årets första nummer av Hamnvakten - i färg
2018-02-12

Värmen i lägenheterna
2018-02-05

Bredband till kampanjpris
2018-02-05

Dags för byte av portkoder
2018-02-05

Bokningsreglerna för vårt Bibliotek/Studierum har ändrats
2018-01-10

Brf Hamnvakten klassad som kulturhistoriskt värdefullt område
2017-12-17

Läs tidningen Hamnvakten i färg!
2017-12-17

Infoblad med rättad uppgift om höjd på staket
2017-11-12

Du har väl inte missat höstnumret av tidningen Hamnvakten?
2017-11-05

Snart blir det höstrensning bland cyklar på gårdarna
2017-10-25

Låt inte vovven göra sina behov i våra planteringar
2017-10-25

Författare i trakten: Tidningen Hamnvakten skriver om en debutant - och om Per Anders Fogelström
2017-10-03

Nya körsbärsträd planteras på Östangård
2017-09-11

Bilder från förr och en ovanlig skulptur av "Den gudomliga" - läs Hamnvakten nr 3
2017-07-15

Nytt infoblad från styrelsen
2017-06-21

Upprustning av Östangård
2017-06-19

Cykelrensning på gång
2017-06-07

Låt inte din Big bag stå kvar över helgen
2017-05-31

Sommarkampanj från Open Universe
2017-05-31

Renovering av Östangård påbörjas i mitten av juni
2017-05-31

Snart kommer sommarblommor, ta gärna hand om vårblommorna
2017-05-30

Bastun försedd med nytt aggregat
2017-05-16

Passa på att rensa - container uppställd för medlemmar
2017-05-10

Går du i renoveringstankar? Se till att följa föreningens riktlinjer!
2017-05-10

Läs om nya förtroendevalda, Nacka Skoglund och mycket mer i senaste numret av Hamnvakten
2017-05-10

Sunnangård - en filmisk plats
2017-05-08

Årsredovisningen godkänd och publicerad
2017-05-02