!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Värme och ventilation

Värmesystem

Under fönstren sitter det radiatorer/element. Dessa har i uppgift att hålla rätt rumstemperatur (21˚C) i lägenhetens vistelsezon. Värmen på elementen kommer alltid att variera, då hela systemet styrs centralt, via en så kallad utegivare. När utomhustemperaturen sjunker så ökar temperaturen på elementen och tvärt om, det är därför inget fel om ni under två dagar känner att elementen är olika varma då utomhustemperaturen troligtvis har varierat.

Termostaterna på elementen, de vita vreden med siffor är er individuella reglering för lägenheten, termostaterna har en maxinställning på 21°C och kommer själva att reglera efter detta när den är maximalt uppskruvad. När rumstemperaturen stiger kommer termostaterna att stänga av elementen för att hålla 21°C i rummet och elementen kan därför vara kalla ibland.

Ni kan även välja att ha en lägre temperatur i exempelvis sovrummen, då vrider ni ner termostaten så reglerar den mot en lägre rumstemperatur. Högre temperatur än 21°C går dock inte att få, då termostaten är inställd att hålla 21°C. Systemet är ett så kallat ett-rörs system vilket betyder att samtliga radiatorer är seriekopplade där vattnet går igenom alla radiatorer i serie och svalnar av på vägen. Detta betyder att ni aldrig kommer att ha samma temperatur på alla radiatorer, första radiatorn på slingan kommer att vara varmast och sista kommer att vara kallast. Detta är inte ett fel, i denna typ av system. 

Vid golvet sitter en vit handratt på slingventilen, som endast är till för att stänga flödet över slingan. Denna skall alltid vara fullt öppen och ingen termostat skall sitta på den ventilen.  

Ventilationssystem

Lägenheterna ventileras av ett så kallat FTX-system. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med återvinning. Innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den en värmeväxlare, som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande luften (tilluften). På detta sätt sparar man energi och får en bättre komfort, då luften är uppvärmd när den kommer ut i lägenheten.

Aggregatet transporterar bort använd luft från kök, bad, wc, klk och tillför ny och frisk luft i övriga rum. Ett FTX-systems funktion är beroende av att det är balans i till- och frånluftsflödet. Är inte systemet i balans kommer problem att uppstå och det blir ett under/övertryck i lägenheten. Även luktspridning är vanligt, mellan lägenheter eller trapphuset.

Det är viktigt att kontrollera tätningslister i fönster samt dörrar, då otätheter påverkar inomhustemperaturen och kall luft kan komma in via ev. otätheter.

Tilluft

Tilluftsventilerna är placerade på väggarna i övriga rum. Det är väldigt viktigt att inte placera möbler framför ventilerna, då det påverkar omblandningen i lägenheten och kan bidra till försämrad cirkulation av luften. Man ska heller inte själv justera sina tilluftsventiler, eller stoppa föremål i kanalerna då de är inställda på ett förbestämt luftflöde.

I era lägenheter är en ventil som heter CTVK monterad, denna ventil har egenskaper som gör att den är anpassad för ert ventilationssystem. Byter man ut ventilen påverkar det flödet och möjligheten att reglera ventilen till rätt flöde. Fel luftflöde gör att det blir ett dragigt i lägenheten. Temperaturen på luften skall vara lägre än rumstemperaturen för att få en omblandning av luften i lägenheten. Om luften är för varm kommer den att lägga sig i taket, utan att spridas i lägenheten.

Frånluft

Frånluftsventiler/utsugspunkter är placerade i kök, bad, wc, klk 

Kök

I originalutförande sitter det i köket en spiskåpa med en djup volymdel.

Badrum/wc

I badrummet sitter den en ventil som heter GPDF 100. I originalutförande har man anslutit en slang med dragavbrott från torkskåp. I några badrum sitter en lucka vid väggen, bakom luckan sitter en renslucka som möjliggör rengöring av kanalbotten. Denna får inte byggas för, eller tas bort.

Klädkammare

I klk sitter ett ”ventillock” med några mindre hål borrade. Detta räcker för det låga luftflödet som klk kräver.

Att tänka på vid renovering av lägenhet:

Vid ombyggnation eller påverkan av ventilationen i lägenheten skall en fråga ställas till föreningen innan arbetet påbörjas. Detta pga. att felaktiga installationer/ombyggnationer kan påverka hela lägenhetens ventilation. Samt övriga lägenheter.

Kök

En tryckande fläkt (spisfläkt) får inte anslutas på ventilationssystemet.

En kolfilterfläkt får monteras i köket. Kolfiterfläkten skall återcirkulera den luften som går genom kolfiltret ut i köket. Grundventilation skall då anordnas på annat sätt. En ventil (GPDF) skall t.ex. placeras i anslutning till matlagningsplatsen. Ventilen skall vara placerad åtkomlig för rengöring och injustering. Ventilen skall inte vara placerad i skåp, eller bakom inklädnader/passbitar.

En spiskåpa får monteras i köket. Dock bör valet av spiskåpa tänkas över, då många kåpor inte uppfyller kraven på osuppfångning. Om spiskåpan saknar volymdel, kräver den ett högre ventilationsflöde för att uppnå god osuppfågning. Det är viktigt att titta på produktinformationen på den spiskåpa man tänker montera. Krävs det mer än 28 l/s i forcering, kommer inte funktionen vara fullgod. Den kommer inte kunna ventilera bort matoset.

Man bör alltid vrida timern på kåpan till max när man lagar mat, för att kunna få bort matos (även kallat forceringen) om en spiskåpa är monterad. Viktigt att säkerställa att timern fungerar och spjället stänger efter ca 60 min.

Fettfilter till spiskåpa/kolfilterfläkt bör rengöras 1 ggr/månad. Lättaste sättet att göra rent filtret är att göra ett varmt vattenbad med diskmedel, alternativt om man har ett filter av stål diska det i diskmaskinen.

Om rum skall delas av/nyttjas annorlunda än det är byggt från början måste det nya rummet förses med ventilation. Detta innebär att ingrepp i systemet eller placering av nya väggar gör att ventilationen måste anpassas efter dessa krav. Annars kan det bli en anmärkning vid en OVK-besiktning.

 

Utdrag ur BBR samt FoHMFS 2014:18 

 

6:251 Ventilationsflöde

Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används.

6:254 Installationer

Ventilationsinstallationer ska vara placerade och utformade så att de är åtkomliga för underhåll och rensning. Huvud- och samlingskanaler ska ha fasta mättuttag för flödesmätning

Utdrag ur FoHMFS 2014:18

I bostäder bör inte uteluftsflödet understiga 0,35 l/s per m2. Eller 4 l/s per person. Rummen skall inte vara oventilerade, eller sakna överluftsdon mellan rum där människor vistas stadigvarande.

6:212 Defenitioner

Vistelsezon

Vistelsezonen begränsas i rummet av två horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd över golv och ett annat på 2,0 meter höjd över golv, samt vertikala plan 0,6 meter från yttervägg eller annan yttre begränsning, dock vid fönster och dörr 1,0 meter.

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-06-25