!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningens verksamhet

Större delen av föreningens verksamhet är reglerad i föreningens stadgar. Dit hör också föreskrifter från Länsstyrelsen och andra myndigheter.

Årsstämman

Föreningens högsta beslutande organ är den varje vår återkommande ordinarie föreningsstämman, där varje bostadsrätt har en röst. Stämman granskar det gångna årets redovisning, utser styrelsen och i förekommande fall de kommittéer som ska verkställa stämmans beslut, samt tar ställning till inkomna motioner. Boende i föreningen kan när som helst lämna förslag direkt till styrelsen eller till någon berörd kommitté.

Val av medlemmar i styrelsen och kommittéerna görs på förslag av valberedningen.

Styrelsens arbete

Ekonomiska och administrativa ärenden, t.ex. överlåtelser och pantförskrivningar, sköts av styrelsen. Inkassering och betalning av räkningar tar HSB Stockholm hand om, enligt avtal. Föreningen har en förvaltare samt fastighetsskötare, och lejer dessutom ett antal tjänster från olika entreprenörer, bl a för trappstädning, trädgårdsskötsel, hissunderhåll och snöröjning.

Fritidsverksamhet

Föreningens fritidslokaler administreras av fritidskommittén. Därutöver finns ett antal sällskap och föreningar med specialintressen, läs mer under Fritidsverksamhet och föreningsliv.

Information

På denna hemsida publiceras löpande nyheter och information. Här kan du också boka föreningens gemensamma lokaler. Styrelsen ansvarar för hemsidan.

Verksamheten i föreningen beskrivs i årsredovisningen. Föreningen ger även ut två återkommande publikationer som delas ut i medlemmarnas brevlådor. Den ena är styrelsens informationsblad. Den andra är Tidningen Hamnvakten som innehåller diverse notiser och reportage om vad som tilldrar sig i föreningen och närområdet. Tidningens redaktionskommitté utses av årsstämman och är oberoende från styrelsen.